[KS] Re: Korean Theses Service

Joshua Margolis jmargoli at nimbus.ocis.temple.edu
Wed Sep 8 23:58:36 EDT 1999


That should be west44 at chollian.net, right?

> **** º¹»ç½ÅûÀº ¾Æ·¡·Î ÇØÁÖ¼¼¿ä.
>  ÀüÀÚ ¸ÞÀÏ:  west44hollian.net
>  õ ¸® ¾È:  west44
>  ÀüÈ­/Æѽº:  +82-2-3432-5067(Æѽºµ¿ÀÏ)
>  ÈÞ ´ë Æù:  +82-17-265-1007(¼­ÀÎö) ¶Ç´Â +82-11-495-1067(±èÁøȯ)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

More information about the Koreanstudies mailing list